Etusivu

Vieraskortin maksuohje

Vieraskortti maksetaan seuran tilille FI61 4912 2040 0086 95

Päiväkortti 10€ saalis pois isännen kiintiöstä

Vuosikortti 50€ saalis pois isännän kiintiöstä

1(5) KAUSTISEN METSÄSTYSSEURA RY Timmerpakantie 17 Pöytäkirja 69600 Kaustinen 07.08.22 Kaustisen metsästysseuran sääntömääräinen kesäkokous.

1. Kokouksen avaus. ➔ Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle. ➔ Puheenjohtajaksi valittiin Petri Hänninen. ➔ Sihteeriksi valittiin Mikko Rantala.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. ➔ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa. ➔ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Harjukoski ja Tapio Peltoniemi ➔ Ääntenlaskijoiksi valittiin Juho Harjukoski ja Tapio Peltoniemi

5. Metsästysajoista päättäminen. ➔ Metsästysajoiksi päätettiin valtionajat.

6. Saaliskiintiöistä päättäminen. ➔ Saaliskiintiöksi päätettiin. ➢ Teeri: 5kpl. ➢ Metso: 1kpl musta metso. ➢ Metsäkauris: 5kpl kevätpukki pyyntiin joista ilmoitus sihteerille 1kpl / jäsen, muutoin ei rajoituksia. ➢ Peltopyy ja koppelo rauhoitettuja.

7. Rauhoitusalueista päättäminen. ➔ Rauhoitusalueiksi päätettiin. 1. Rauhoitusalueet eivät koske sorkkaeläimiä, pienpetoja, rauhoittamattomia lintuja ja suurpetoja. 2. Huhtarannan alue. 3. Turkisrehun alue. 4. Särkkisen kosteikko maanantaista torstaihin.

8. Vierasoikeudesta päättäminen. ➔ Päätettiin. 1. Päiväkortti 10€, jäsen mukana saalis pois jäsenen kiintiöstä. 2. Vuosikortti 50€, jäsen mukana saalis pois jäsenen kiintiöstä. 3. Vieraskortti ei oikeuta hirven eikä suurpetojen pyyntiin. 4. Metsästysseura pidättää kumminkin itsellään oikeuden kutsua vieraita järjestettäviin yhteispyynteihin koskien kaikkea riistaa. 5. Seuran järjestämiin yhteispyynteihin kutsutut vapautetaan vieraskorteista. 2(5) 6. Pienpetojen pyyntiä sallitaan vapaasti, kun seuran jäsen on mukana pyynnissä. Edellyttäen että vieraan omalla seuralla on vastaava käytäntö.

9. Käsitellään jäsenanomukset. 1. Sami Järvelä ➢ Päätettiin hyväksyä hakemus. 2. J ➢ Päätettiin hylätä hakemus. 3. M ➢ Päätettiin hylätä hakemus. 4. J ➢ Päätettiin hylätä hakemus. 5. J ➢ Päätettiin hylätä hakemus.

10.Muut mahdolliset asiat. ➔ Seuranmaiden luovutus hirvieläinseurueiden käyttöön. Päätettiin luovuttaa alueet hirvieläinten metsästys käyttöön.

➔ Keliberin vaikutukset.

➢ Johtokunta on yrittänyt tavoittaa Keliberiä jotta saataisiin toiminta ohjeita erilaisiin tilanteisiin metsästykseen liittyen. Toistaiseksi ei ole saatu vastausta kysymyksiin.

➢ Keliber käy yhdessä RHY:tten kanssa asiaa läpi.

➔ Valkohäntäpeuran luvan käyttö

➢ Juuso Kuorikoski ilmottautui vapaaehtoiseksi pyynninjohtajaksi.

➢ Pyyntiin ilmottautumiskokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana päivänä.

➔ Koira kokeet.

1. Omat kokeet ➢ Hirvenhaukkokokeet haukut 12.11 ➢ Kaikki maastot käytössä. ➢ Jäniskoe 2.10 ➢ Maastoja tarpeenmukaan. ➢ Kettukoe 10.12. ➢ Maastoja tarpeenmukaan.

2. Ketunajokoe Halsua 2.10 ➢ 1-2 maastoa mikäli omilta kokeilta pystytään antaa.

3. Österbottens Älghundklubb r.f. ➢ Lauantai 10.12 Kruunupyyn kansainvälinenkoe tarve yksimaasto. ➢ Päätettiin myöntää Ryysneva ➢ Perjantai 30.12 Teerijärvenkoe tarve yksimaasto ➢ Päätettiin myöntää Ryysneva 3(5)

4. Keski-Pohjanmaan hirvikoirakerho ➢ 3.12 Kannus kv-koe ➢ Tilanteen niin salliessa annetaan yksi maasto.

➔ Koulujen eräpäivä yhdessä RHY:n kanssa

➢ Päätettiin ottaa yhteyttä salonkylän sueraan ja ilmoitetaan oman seuran sisällä jotta saadaan halukkaat mukaan.

➢ Yhteys henkilönä toimii Tapio Peltoniemi

➔ Sääntömuutos ehdotuksista keskusteleminen

➢ 4§

➢ Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9§:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään. (seuran alueella asuvat, maanvuokraajat sekä perheenjäsenensä) Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja elokuun 10 päivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsenmaksu peritään vuosikokouksen jälkeen neljän viikon kuluessa. Jäsen joka jättää kaksi peräkkäistä jäsenmaksua maksamatta katsotaan itse eronneeksi yhdistyksestä ilman erillistä ilmoitusta. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. ➢ Yhdistys voi ottaa jäsenistöönsä varsinaisia jäseniä sekä koejäseniä. ➢ Koejäsenyys kestää kolme vuotta, jonka jälkeen tulee päättää otetaanko varsinaiseksi jäseneksi. Koejäsenyys voidaan muuttaa varsinaiseksi jäseneksi koeajan aikana. ● Päätettiin pitää sisältö samana ja lisätään pakottavasta esteestä/sairaudesta välivuosi mahdollisuus.

➢ 5§

➢ Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. 4(5)

➢ Jäsen joka rikkoo matsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä voidaan rangaista seuraavsti:

➢ Erottaa seurasta yleisessä kokouksessa jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. ➢ Erottaa määräajaksi kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi päätöspäivämäärästä alkaen seuran yleisessä kokouksessa jolloin vähintään puolet paikalla olevista jäsenistä on oltava määräaikaisen erottamisen kannalla. ➢ Määräaikainen metsästyskielto luvanvaraisten eläinten metsästyksessä, koskien vain kyseistä luvanvarasita eläintä. Esityksen tekee metsästyksenjohtajisto ja päätöksen vahvistaa johtokunta määräenemmistö päätöksellä.

➢ Kirjallinenhuomautus jonka antaa johtokunta. Kolme kirjallistahuomautusta kahden vuoden aikana ensimmäisestä annetusta huomautuksesta johtaa vuoden määräaikaiseen erottamiseen yhdistyksestä alkaen kolmannesta kirjallisesta huomautuksesta.

➢ Suullinen huomautus voidaan antaa jäsenelle jonka rikkomus tai toiminta ei edellytä muita toimenpiteitä.

➢ Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen antamista. ● Päätettiin kehittää pykälä kuntoon.

➢ 9§ Vuosikokous pidetään tammikuun helmi-maaliskuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

➢ 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

➢ 2. Todetaan kokouksen laillisuus;

➢ 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

➢ 4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;

5. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

➢ 6. Päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

➢ 7. Toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali;

➢ 8. Toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali;

➢ 9. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;

10.Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten;

➢ 11.Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;

12.Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

➢ 13.Valitaan tarpeelliset jaostot;

➢ 14.Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

15.Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat; 5(5) ➢

16.Päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;

➢ 17.Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;

18.Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

● Päätettiin hyväksyä kehitys ehdotus.

10§

➢ Kesäkokous pidetään heinä-elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

● Päätettiin hyväksyä kehitys ehdotus. 

11§ ➢ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa kymmenesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimusten esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8§:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

● Päätettiin päätettiin hyväksyä kehitys ehdotus. 11. Kokouksen päättäminen.

➔ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01