26.03.23 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

26.3.2022

26.03.23
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
1. Kokouksen avaus.
➢ Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02


2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle.
➢ Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Hanhikoski
➢ Sihteeriksi valittiin Saku Hjulfors


3. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen.
➢ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
➢ Todettiin päätösvaltaiseksi, kutsut oli lehdessä kahta viikkoa aikasemmin


4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
➢ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin:
➢ Ääntenlaskijoiksi valittiin: Lassi Paavola ja Niko Mikkola ja he toimivat myös
ääntenlaskijana


5. Toimintakertomuksen esittely kuluneelta vuodelta.
➢ Esiteltiin toimintakertomus.
➔ Toimintakertomus hyväksyttiin.


6. Esitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
➢ Esiteltiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
➢ Mikko Rantala esitteli tilikertomuksen
➢ Auno Jylhä ja Heikki Kaustinen tilintarkastajana antoivat lausuntonsa, eikä
huomautettavaa ollut.
➢ Tilinkertomus hyväksyttiin


7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille.
➢ Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
➢ Hyväksyttiin


8. Toimitetaan puheenjohtajan ja vara pj:n vaali.
➢ Puheenjohtajaksi valittiin Petri Hänninen.
➢ Varapuheenjohtajaksi valittiin Mauri O Kaustinen.


9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali.
➢ Johtokunnaksi valittiin:
1. Ilkka Järvelä
2. Leo Aho
3. Matti Hannila
4. Tapio Peltoniemi
5. Juho Harjukoski
6. Mika Uusitalo
7. Jani Kärnä
8. Tiina Haukilahti


10.Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja varamiesten vaali.
➢ Tilintarkastajiksi valittiin Auno Jylhä ja Heikki Kaustinen
➢ Varalle valittiin Kari Uusitalo ja Erkki Kaustinen


11. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle kaudelle.
➢ Esiteltiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman kuluvalle kaudelle, jonka jälkeen
ne vahvistettiin.


12. Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään
toimihenkilöiden palkkiot.
➢ Esiteltiin toimintakauden tulo- ja menoarvion, jonka jälkeen ne hyväksyttiin.
➢ Toimihenkilöiden palkkioiksi päätettiin
➔ Puheenjohtaja 200€
➔ Sihteeri 200€
➔ Rahastonhoitaja 200€


13.Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
➢ Liittymismaksuksi päätettiin 60€.
➢ Jäsenmaksuksi päätettiin 40€.


14.Valitaan tarpeelliset jaostot (kennel- ja hirvijaosto).
➢ Hirvijaos
Vintturi
Risto Penttilä Niko Mikkola
Jouni Niinikoski
Jylhä
Jarkko Puumala Ari Päivärinta
Heikki Kaustinen
➢ Kenneljaos
Puheenjohtaja Tiina Haukilahti
Juuso Kuorikoski Risto Penttilä
Aki Haukilahti
Ilkka Järvelä
Matti Hannila
Marko Mikkola
Jorma Hanhikoski
3(5)
Teuvo Isokangas
Mauri O Kaustinen
➢ Särkkisen hoitojaos
Puheenjohtaja Juho Harjukoski
Toni Hotakainen
Timo Mäki-Petäjä
Tapio Peltoniemi
➢ Pienriistajaos
Puheenjohtaja Auno Jylhä
Juho Harjukoski
Tuomo Isokangas
Juuso Kuorikoski
Jouko Kuorikoski
➢ Ajokoirajaos
Marko Mikkola Teuvo Isokangas
Koollekutsuja Tiina Haukilahti Aki Haukilahti
Leo Aho Risto Paavola
Toni Hotakainen


15.Käsitellään jäsenanomukset.
➢ Mikko Kaustinen
➔ Päätettiin hyväksyä
➢ Antti Kaustinen
➔ Päätettiin hyväksyä
➢ Pekka Puumala
➔ Päätettiin hyväksyä
➢ Jaakko Paavola
➔ Päätettiin hyväksyä
➢ Pyry Kuorikoski
➔ Päätettiin hyväksyä
➢ Rune Högnabba
➔ Päätettiin hyväksyä


16.Käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat.
➢ Pienpetojen pyyntikampanjan tulosten julkistaminen.
4(5)
➔ Ykköspalkinnon voitti tuloksella 17 Toni Hotakainen. Palkintona 50€
lahjakortti.
➔ Kakkospalkinnon voitti Tiina Haukilahti tuloksella 6
➔ . Palkintona 30€ lahjakortti.
➔ Kampanjan aikana ilmoitettiin
• Kettu 17kpl
• Näätä 2kpl
• Supikoira 3kpl
• Minkki 3kpl
• Yhteensä 25kpl
➔ Kilpailua jatketaan.
➔ Pienpeto kilpailuun hyväksytään vain seuran alueelta pyydetyt pienpedot
➢ Maitten luovutus ketunajokekeilla kokeille 29.12
➔ Pyydetty yksi maasto
• Päätettiin antaa Fiulikangas (ehdotettut)


17.Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.
➢ Sääntö muutosten valmistelu tavoitteena saada valmiiksi kesäkokoukseen
mennessä
➢ Toni Peltoniemi kysyi syksyn 2022 viimeisen päivän hirvijahdin koirien
tasapuolisesta käytöstä yhteismetsästyksessä. Todettiin, että tasapuolisuus pitää
toteutua kaikille.
➢ Jorma Hanhikoski ehdotti, että koiran omistajat itse ilmoittavat koiriensa
menestyksestä seuralle.
➢ Toni Peltoniemi kysyi pidetäänkö hirvikokeiden tuomareiden töydennyskurssi
29.6.2023 jahtilassa vai ampuradan kämpällä? Päätettiin pitää jahtilassa.
➢ Ampumaradan kämpän talkoisiin osallistuttiin runsaasti ja erityis kiitos Markku
Järvenpäälle.
➢ Lassi Paavola kysyi rusakon yhteismetsästyksestä. Lassi lupasi toimia
koollekutsujana
➢ Koira kokeiden järjestäminen aiheutti keskustelua
➢ Juho Harjukoski ehdotti jahtilaan siivouspalvelua. Kysytään siivouspalvelun
hintaa ja käytetään tarvittaessa. Vuokrattaessa ulkopuolisille velvoitetaan
siivoamaan tilat tai vuokrassa veloitetaan siivouksesta erikseen.
➢ Juho Harjukoski kysyi roskahuollosta


18.Kokouksen päättäminen.
➢ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:05